Songs and Rhymes Music symbol

Songs and rhymes Ulu uma tui moe va'e (Head, Shoulders, knees and toes) - (Tongan)

Songs and Rhymes Music symbol Song Lyrics Ulu uma tui moe va'e (Head, Shoulders, knees and toes) - (Tongan)

 


‘Ulu uma tui moe va’e
Tui moe va’e tui moe va’e
‘Ulu uma tui moe va’e
Telinga mata ihu ngutu.
Ulu, Tauau, Tulivae, Tamaivae


(Samoan)
Ulu, tauau, tulivae, tamaivae,
Tulivae, tamaivae, tulivae, tamaivae,
Mata, Taliga, o le isu ma le gutu.